فیلم/ “کویر لوت” در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد

فیلم/ “کویر لوت”  فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد

«کویر لوت»، نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید؛ کویری که در میان ایرانیان به «دشت لوت» نیز شهرت دارد؛ نامی عجیب که تضاد میان «دشت» (به معنای سرزمین پست و همواری که از آبرفت رود‌ها به وجود آمده و به دریا یا دریاچه‌ای دایمی ختم می‌شود) و «لوت» (به معنای برهنه و عریان) در آن، بهترین توصیف از این سرزمین ویژه را به دست می‌دهد.

(۲۶۷)


267
بازدیدها