فیلم مستند سفر خبرنگار آمریکایى به ایران و شمال دهه ٣٠ خورشیدى

فیلم مستند سفر خبرنگار آمریکایى به ایران و شمال دهه ٣٠ خورشیدى

در این فیلم مستند؛ تصاویر و فیلم های قدیمی از ایران و مخصوصا شمال را ببینید که توسط خبرنگار آمریکایی در دهه ٣٠ خورشیدی تهیه شده است.

(۶۱۳)