پل تاریخی حسن آباد در شهر تهران | فیلم

روزگاری در این دیار کاروانیان سکوت دشت را با هیاهوی خود میشکستند تا راه قم در پی گیرند و یا ره به تهران برند. بدینجا که میرسیدند آب با تمام مهربانیهایش راه برآنان میبست ،پس مردمان بر آن شدند تا راهی بیابند واز آب بگذرند، اما هنگامیکه راهی نیافتند با همت معماران راهی بنا نهادند.

این راه کهن که در اواخر زمامداری قاجارها در ایران ساخته شد و در دوران پهلوی مرمت شد پلی است که در نزدیکیهای روستای حسن آباد قرار گرفته و نامش را هم از روستا گرفته که حسن آباد نامیده میشود. پل حسن آباد بر روی پایه هایی از سنگ به همراه ملات آهک و ساروج قرار گرفته، این پایه ها را آب برهایی در میان گرفته اند که تا به امروز درجدال با آبند، در این آوردگاه ، آب برهای هر دو طرف رود به شیوۀ مثلثی ساخته شده اند تا در جنگ میان رود و راه، راه بر مردمان هموار شود.

کالبد آجری پل حسن آباد هفت دهانه به روی آب گشوده تا رود شور به آرامی در دل دشت به سفرش ادامه دهد. نمای ظاهری حسن آباد گویای دو دورۀ تاریخیست که ازسرگذرانده ،چهار دهانۀ آن با طاقهای جناغی مربوط به دورۀ قاجاراست و سه چشمه طاق دیگر با فرم معماری دوران پهلوی، به صورت گرد یا دهانه رومیست.

در کالبد آجری این پل و بر روی دو پایۀ میانی، برای کاهش وزن و فشار وارده بر پایه ها ، ۴چشمه طاق کوچک در اطراف دهانه های گرد ساخته شده اند که علاوه بر زیباتر کردن پل ،نمای ظاهریش را از دیگر پل های قدیمی ایران متمایز ساخته اند. این پل که سنگفرشش گذرگاهی امن برای کاروانیان و رهگذران بود، اینک راهیست که گهگاهی صدای زوزۀ باد و صوت قطاری در میان پایه هایش طنین انداز می شوند. پل حسن آباد در جوار جاده قدیم تهران – قم و در ۱۰ کیلومتری جنوب شهرحسن آباد بر روی رود شور سالهاست که همپای رود شور است.

 

پل حسن اباد | تگ

 

 

(۲۴۶)


246
بازدیدها