حمام تاریخی شیخ در شهر اردبیل | فیلم

حمام شیخ به عنوان یکی از حمام های قدیمی شهر اردبیل در کوچه شهیدگاه واقع شده. در ورودی آن ساده ولی دارای یک هشتی زیباست. رخت کن حمام چهار رواق و چهار ستون هشت ضلعی داره. بر روی ستون ها طاق های جناقی بلند و کوتاه نهاده شده و نیم گنبد رواق ها بر طاق نماها تکیه داره.

ازاره حمام کاشی های ساده داشته که اخیراً مرمت شده . داخل حمام دارای دو شاه نشین بزرگ قرینه و دو نیم گنبد کوچیکه. که به خزینه آب گرم و در ورودی منتهی می شه. گنبد اصلی مرتفع بوده و با آویزهایی بر طاق نماها و نیم ستون های مربع تکیه زده. این حمام پس از اتمام عملیات مرمت در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان موزه صنایع دستی استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر کارگاه های دایر در این موزه، کارگاه سفال، کارگاه معرق چوب، کارگاه قلمزنی، کارگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، سوخت روی چوبه. این حمام به عنوان یکی از حمام های قدیمی شهر اردبیل در کوچه شهیدگاه واقع است. در ورودی آن ساده ولی دارای یک هشتی زیبا است.

رخت کن حمام دارای چهار رواق و چهار ستون هشت ضلعی است. بر روی ستونها طاقهای جناقی بلند و کوتاه نهاده شده و نیم گنبد رواق ها بر طاق نماها تکیه دارد. ازاره حمام کاشی های ساده داشته که اخیراً مرمت شده است. داخل حمام دارای دو شاه نشین بزرگ قرینه و دو نیم گنبد کوچک است که به خزینه آب گرم و در ورودی منتهی می شود. گنبد اصلی مرتفع بوده و با آویزهایی بر طاق نماها و نیم ستونهای مربع تکیه زده است.

حمام شیخ | تگ

قدمت بناى حمام معلوم نیست، ولى تعمیرکنندگان عمر آن را در حدود ۳۰۰ سال ذکر مى‌کنند این حمام پس از اتمام عملیات مرمت در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان موزه صنایع دستی استان مورد بهره برداری قرار گرفت. | تگ

(۵۸۳)