ربات باز کننده رگ های قلب | فیلم

ربات باز کننده رگ های قلب

خداحافظی با سکته قلبی تا سال ۲۰۳۰؛ ربات بسیار ریزی در دست ساخت است که با ورود به رگ به طور خودکار گرفتگی رگ ها باز می کند.

 

(۴۵۰)