هوش مصنوعی و خطرات احتمالی پیش رو | فیلم

هوش مصنوعی و خطرات احتمالی پیش رو

این روز ها خلق و استفاده ی هوش مصنوعی بیش از پیش در حال وقوع است و زندگی روزمره انسانها را بسیار آسان تر کرده اما طبق اظهارات و پییش بینی های دانشمندان هوش مصنوعی می تواند برای آینده و بقای انسان ها مشکلاتی را داشته باشد و تهدید کند.

(۵۱)