جوشکاری قطعات کشتی های غول پیکر توسط ربات جوشکار | فیلم

جوشکاری قطعات کشتی های غول پیکر توسط ربات جوشکار

کشتی های غول پیکر اقیانوس پیما  باید از اتصالات قوی و غیر قابل نفوذ برخوردار باشند. در این فیلم طرز جوشکاری قطعات عمودی کشتی را به وسیله یک ربات جوشکار می بینید. گاهی طول سطوحی که باید جوشکاری شوند به ۵ کیلومتر میرسد. سرعت جوشکاری این  ربات ۴ متر در ساعت است درحالیکه این مقدار به طور سنتی به وسیله انسان  ۱٫۳ متر در ساعت است. همچنین این ربات محل اتصالات را با دقت و ضریب ایمنی  بیشتری از مواد مذاب جوش می دهد.

(۱۶۱)