این کشتی در دریای طوفانی هم غرق نمی شود | فیلم

این کشتی در دریای طوفانی هم غرق نمی شود

این کشتی در دریای پرتلاطم و طوفانی هم غرق نمی شود؛ شکل لگن مانند کشتی همراه با چگالی جنسی که کشتی از آن ساخته می شود باعث می شه کشتی روی آب بمونه.

(۲۶۴۸)