دانلود سخنرانی های تد

دنیل کوئرچا: نقشه های شاد | فیلم

دنیل کوئرچا: نقشه های شاد | فیلم

توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند | فیلم

توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند | فیلم

جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش» | فیلم

جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش» | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم

سانگو دله: در تایید سرمایه گذاری کلان در آفریقا | فیلم

سانگو دله: در تایید سرمایه گذاری کلان در آفریقا | فیلم

دان لاندیز؛ آهنگی برای قهرمانم، زنی که به سوی طوفان پارو زد | فیلم

دان لاندیز؛ آهنگی برای قهرمانم، زنی که به سوی طوفان پارو زد | فیلم

نقشه های اجتماعی که تقاطع ها و مناطق جدا شده شهری را نشان می دهند | فیلم

نقشه های اجتماعی که تقاطع ها و مناطق جدا شده شهری را نشان می دهند | فیلم

اگر فکر می‌کنید ایمیل‌هایتان محرمانه است، به این باورتان شک کنید | فیلم

اگر فکر می‌کنید ایمیل‌هایتان محرمانه است، به این باورتان شک کنید | فیلم

سوزان اتلینگر: با این حجم وسیع اطلاعات چه می کنیم | فیلم

سوزان اتلینگر: با این حجم وسیع اطلاعات چه می کنیم | فیلم

چگونه پویانمایی می تواند به دانشمندان در آزمودن فرضیاتشان کمک کند | فیلم

چگونه پویانمایی می تواند به دانشمندان در آزمودن فرضیاتشان کمک کند | فیلم

چگونه وب سایتهای بزرگ برای شما و برای یک میلیارد دیگر طراحی شده اند | فیلم

چگونه وب سایتهای بزرگ برای شما و برای یک میلیارد دیگر طراحی شده اند | فیلم

دنیا باید هرچه زودتر به این دلیل پنهان فقر توجه کند | فیلم

دنیا باید هرچه زودتر به این دلیل پنهان فقر توجه کند | فیلم

چرا ایکس نماد مجهول است | فیلم

چرا ایکس نماد مجهول است | فیلم

اعترافات یک فمنیست بد، از زبان روکسانا گای | فیلم

اعترافات یک فمنیست بد، از زبان روکسانا گای | فیلم

سخنرانی در مورد تاریخ مصور نابرابری در آمریکای صنعتی | فیلم

سخنرانی در مورد تاریخ مصور نابرابری در آمریکای صنعتی | فیلم

مامور مخفی شدن در کره شمالی بدین گونه است | فیلم

مامور مخفی شدن در کره شمالی بدین گونه است | فیلم