انتخابات ریاست جمهوری 96

مناظره سوم – دیدگاه آقای مصطفی میرسلیم به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای مصطفی میرسلیم به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای محمد باقر قالیباف به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای محمد باقر قالیباف به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای مصطفی هاشمی‌ طبا به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای مصطفی هاشمی‌ طبا به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – برنامه آقای اسحاق جهانگیری برای مقابله مؤثر با قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – برنامه آقای اسحاق جهانگیری برای مقابله مؤثر با قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای ابراهیم رئیسی به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

مناظره سوم – دیدگاه آقای ابراهیم رئیسی به سخنان آقای جهانگیری در موضوع قاچاق کالا | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – مهمترین برنامه‌های اقتصادی آقای حسن روحانی | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – مهمترین برنامه‌های اقتصادی آقای حسن روحانی | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: اشتغال محیط مناسب کسب و کار نیاز دارد  | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: اشتغال محیط مناسب کسب و کار نیاز دارد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: ما باید با دنیا رابطه دیپلماسی پایدار داشته باشیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: ما باید با دنیا رابطه دیپلماسی پایدار داشته باشیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: برای مقابله با فساد باید دولت الکترونیکی ایجاد کنیم  | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: برای مقابله با فساد باید دولت الکترونیکی ایجاد کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: بخشی از یارانه ها برای روستاها اختصاص یافته است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: بخشی از یارانه ها برای روستاها اختصاص یافته است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: در حال حاضر از لحاظ علمی تورم و رکود نداریم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: در حال حاضر از لحاظ علمی تورم و رکود نداریم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: در دولت دوازدهم برنامه اساسی ما تحرک گردشگری است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: در دولت دوازدهم برنامه اساسی ما تحرک گردشگری است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: با تغییر بافت فرسوده می‌توانیم بخش مسکن را تحرک بخشیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای حسن روحانی: با تغییر بافت فرسوده می‌توانیم بخش مسکن را تحرک بخشیم | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای مصطفی میرسلیم از شبکه اول سیما | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای مصطفی میرسلیم از شبکه اول سیما | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: همه مطبوعات باید در مقابل قانون برابر باشند | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: همه مطبوعات باید در مقابل قانون برابر باشند | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: ما باید به کار آفرینان احترام بگذاریم | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: ما باید به کار آفرینان احترام بگذاریم | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: یارانه‌ها باید هدفمند توزیع شود | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: یارانه‌ها باید هدفمند توزیع شود | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: موضوع گردشگری امری بسیار مهمی برای اشتغال است | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی هاشمی طبا: موضوع گردشگری امری بسیار مهمی برای اشتغال است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی میرسلیم: برخی اوقات همین نقد‌ها هستند که باعث انحراف مسائل می‌شوند | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی میرسلیم: برخی اوقات همین نقد‌ها هستند که باعث انحراف مسائل می‌شوند | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی میرسلیم: فضای مجازی امکان اشتغال را فراهم آورده است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی میرسلیم: فضای مجازی امکان اشتغال را فراهم آورده است | فیلم