فیلم آموزش روش صحیح حرکت اسکات با دمبل

فیلم آموزش روش صحیح حرکت اسکات با دمبل

حرکت اسکات با دمبل و یا plie dumbbell squat از مهم ترین حرکات بدنسازی و

فیتنس در ناحیه پایین تنه است .

این حرکت بیشترین فشار را بر عضله چهار سر ران وارد می نماید . این حرکت همچنین بر روی

عضلات شکمی ، همسترینگ، گلوتئوس و ساق نیز تاثیر می گذارد .

(۸۰۳۷)