آموزش یک تمرین کاربردی برای تمام عضلات بدن | فیلم

حرکتی را به شما نشان می دهیم که یک تمرین کاربردی برای تمام عضلات بدن را که واقعا دوست داریم به کار بیافتند را به کار می اندازد مثل مچ پا وعضلات بالایی پشت و باسن ، همچنین عضلات سرشانه سینه و شکم و حتی سرینی ها را به بکار می اندازد.

می خواهیم که این حرکات را دو الی پنج دقیقه بدون وقفه انجام بدهید .

اما اگر واقعا توانش را دارید تا ده دقیقه آن را بدون وقفه افزایش دهید.
اول پاها را ازهم بازکنید. کمر و پا ها را تا آنجا که می توانید صاف نگه دارید حالا خم می شویم و دست ها را به زمین تماس می دهیم بعد روی دست ها به جلو می رویم و عضلات سرشانه و سینه و شکم را به کار می اندازیم و حالت شنا به خودم می گیریم.
بعد از آنجا پای راست را کنار دست راست قرار می دهیم و زانوی چپ را با زمین تماس می دهیم .
بعد با آرنج کمی زانو را به سمت بیرون فشار می دهیم و دست راست را باز می کنیم .
دست راست را پایین می آوریم و دست چپ بازمی کنیم بعد به حالت اول برمی گردیم و درحالیکه پای چپ هنوز روی زمین است پای راست را به عقب می بریم تا عضلات پشت پا و ساق پا کاملا کشیده شوند.

به حالت شنا برمی گردم و پای چپ را کنار دست چپ قرار می گیریم.
با آرنج زانوی چپ را کمی به بیرون فشار می دهیم و دست چپ را باز می کنیم .
دست راست را خوب باز می کنیم تا عضلات سینه و عضلات بالایی پشت به خوبی کشیده شوند حالا درحالیکه پای راست را به پایین فشار می دهیم پای چپ را عقب برده تا عضلات ساق و مچ پا به خوبی کشیده شوند.
حالا پای چپ را پایین می آوریم و به سمت عقب رفته و در وضعیت اسکات می نشینیم.
زانو ها را کاملا به سمت بیرون باز کنید سینه صاف سمت جلو و عضلات سرینی و پشت را حس کنید و بعد بیاستید.
تمام این ها یک بار محسوب می شود.
ظرف دو الی پنج دقیقه هر چند بار که می توانید این حرکات را بدون وقفه انجام بدهید تا حسابی گرم شوید و عرق بریزید.
امروز این تمرین را انجام بدهید.

 

(۳۰۲۰)