عبور شهاب سنگ سبز رنگ در شمال غربی آمریکا | فیلم

عبور شهاب سنگ سبز رنگ در شمال غربی آمریکا

در اوایل روز دوشنبه، در سراسر نواحی شمال غربی آمریکا(منطقه ویسکانسین و ایلینویز) صدها نفر از مردم شاهد عبور شهاب سنگ آسمانی سبز رنگ بودند.

 

(۲۲۳)


223
بازدیدها