یک آزمایش خیلی ساده و جالب | فیلم

یک آزمایش خیلی ساده و جالب

یک آزمایش خیلی ساده و جالب علمی با پرمنگنات پتاسیم و  پراکسید هیدروژن و یک اتفاق خیلی جالب و دیدنی

(۱۴۶۰)