بشقاب پرنده ها در مریخ – حقایق واقعی، عکس واقعی | فیلم

بشقاب پرنده ها در مریخ – حقایق واقعی، عکس واقعی

بشقاب پرنده در داستان ها و فیلم های سینمایی به سفینه های فضایی بیگانگان یا موجودات فضایی اطلاق میشد. در سالهای اخیر مشاهدات و گزارش های زیادی از سراسر دنیا مبنی بر رویت اشیاء نورانی به شکل بشقاب پرنده در آسمان شب رسیده است که جالب توجه است.

(۳۸۳)