اثبات نیستی با آزمایشی ساده و جالب | فیلم

اثبات نیستی با آزمایشی ساده و جالب

فیلم اثبات نیستی با آزمایشی ساده و جالب را مشاهده نمایید. طبیعت همیشه با ایجاد فضای خالی می جنگد. ببینید.

(۲۸۵)