چند شباهت حیرت انگیز بدن انسان با فضا | فیلم

چند شباهت حیرت انگیز بدن انسان با فضا

اجزاء بدن انسان به صورت جالب و حیرت انگیزی با اجزاء فضا شباهت دارد. این فیلم بیانگر این شباهت است.

 

(۹۶)