کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا | فیلم

کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا

یک محقق دانشگاه علوم زمین‌شناسی در پکن پس از خرید یک سنگ کهربا در بازاری در میانمار دریافت که دم پردار دایناسور در یک سنگ صد میلیون ساله حفظ شده است. این کشف خارق‌العاده کمک می‌کند تا زوایایی در فهم زیست‌شناسی این موجودات منقرض‌شده پیدا شود که بیش از ۱۶۰ میلیون سال پیش زمین را در تصرف خود داشتند.

این سنگ کهربای ۱۰۰ میلیون ساله برای استفاده در جواهرسازی صیقل داده شده بود و فروشنده آن فکر می‌کرد که جسم داخل آن بقایای یک گیاه است. پس از بررسی دقیق‌تر، محققان متوجه شدند که جسم داخل سنگ کهربا متعلق به یک دایناسور پردار است که به اندازه یک گنجشک بوده است.

طبق مطالعات این دانشمندان، شکل قرار گرفتن پرها بر روی دم و همچنین بلندی و انعطاف آن نشان می‌دهد که این دم یک دایناسور است و نه یک پرنده قدیمی که ۱۰۰ میلیون سال پیش می‌زیسته است. به گفته محققان، نشانه‌هایی وجود دارد که این دایناسور وقتی در صمغ درخت گیر افتاده، هنوز زنده بوده است.

“پل بارت” از موزه تاریخ طبیعی لندن اظهار کرد: پیش از این هم در سنگ کهربا پر پیدا شده است، اما نکته جدیدی که این کشف را مهم می‌کند، کمک به مشاهده طرز قرار گرفتن سه‌بعدی پر در یک دایناسور دوران مزوزوئیک است.

(۱۱۹۸)