یک دلیل دیگر برای اینکه باید شب ها خوب بخوابیم | فیلم

یک دلیل دیگر برای اینکه باید شب ها خوب بخوابیم

مغز ما، یک چهارم ذخیره انرژی ما را مصرف می کند در حالیکه تنها دو درصد حجم کلی بدن ما را تشکیل می دهد.این سوال ذهن جف کیلیف را مشغول کرد که   چطور یک عضو بی نظیر بدن که شاید مهمترین عضو بدن هم باشد این همه منبع تغذیه حیاتی را مصرف می کند؟ تحقیقات جدید نشان میدهد که این موضوع با خوابیدن رابطه دارد.

(۱۸)