فیلم فرآیند آب پز شدن تخم مرغ

فیلم فرآیند آب پز شدن تخم مرغ

فعل و انفعالاتی که هنگام آب پز شدن تخم مرغ در آن روی می دهد.

(۵۵)