چرا بعضی از حیوانات بچه های خود را می خورند | فیلم

چرا بعضی از حیوانات بچه های خود را می خورند

بعضی حیوانات مانند گربه و همستر در بعضی شرایط رفتار بسیار عجیبی از خود نشان می دهند و همنوع خود را می خورند و یا بچه های خود را می خوردند. در این فیلم با دلیل علمی این موضوع آشنا شوید. بسیار جالب است بدانید که اینگونه حیوانات دلیل بسیار محکمی برای این کار خود دارند.

(۳۸۰۵)