صدای اجرام آسمانی که توسط ناسا ضبط شده است | فیلم

صدای اجرام آسمانی که توسط ناسا ضبط شده است

آوای اجرام فضایی

در این ویدیو می توانید آوایی از سیارات و اجرام فضایی که توسط ناسا ضبط و ثبت شده است را بشنوید. اگرچه صوت به همان صورتی که ما دریافت می کنیم نمی تواند در خلاء فضا وجود داشته باشد، اما هر سیاره و قمر دارای «امضای» الکترومغناطیسیِ منحصربفردی است که توسط ی ابزارِ کاوشگرهایی فضایی و زمینی جمع آوری شده و این تابش ها برای شنیده شدن توسط ما به صوت تبدیل شده اند.

(۴۰۱۲)