شناخت نفس اماره؛ نشانه های تکبر | فیلم

شناخت نفس اماره؛ نشانه های تکبر

و از عیوب نفس اماره این است که بعد از گریه و حزن, راه شادی پیش گیرد و طلب راحتی و آسودگی کند ( چون پنداشته است که با گریه و حزن به مقصد رسیده است) و مداوای آن ملازمت حزن و تفکر است تا آنکه نفس، مجال راحت طلبی و فراغت نیابد و بدانکه آن کس که از داشتن غم می گرید , از غم و حزن فرار خواهد کرد وهمواره طلب آسایش کند , ولی آنکس که حزن او از محبت خدای عزوجل باشد , طلب راحت نخواهد کرد که این خود عین درمان است. که عرفا گفته اند: ( من عرف الله , زالت احزانه ) یعنی: هرکس که خداوند را شناخته باشد, تمام غمهای وی به پایان رسیده است.

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند ؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو , هر دو جهان را چه کند؟

ترجمه رساله عیوب النفس – عبد الرحمان سُلَمی

(۲۲۶)