حکایات و روایات؛ اندرزهایی ارزشمند از رسول اکرم صل الله علیه و آله | فیلم

حکایات و روایات؛ اندرزهایی ارزشمند از رسول اکرم صل الله علیه و آله

حکایات و روایات: نصایحی ارزشمند از پیامبر اکرم (ص)
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مردى نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: به من کارى بیاموز که خداوند، به سبب آن، مرا دوست بدارد و آفریدگان نیز دوستم بدارند، و خدا دارایى ام را فزون گرداند و تن درستم بدارد و عمرم را طولانى گرداند و مرا با تو محشور کند.
فرمود: «اینها [یى که گفتى] شش چیز است که به شش چیز، نیاز دارد:
اگر مى خواهى خدا تو را دوست بدارد، از او بترس و تقوا داشته باش.
اگر مى خواهى آفریدگان دوستت بدارند، به آنان نیکى کن و به آنچه دارند، چشم مدوز.
اگر مى خواهى خدا دارایى ات را فزونى بخشد، زکات آن را بپرداز.
اگر مى خواهى خدا بدنت را سالم بدارد، صدقه بسیار بده.
اگر مى خواهى خداوند عمرت را طولانى گرداند، به خویشاوندانت رسیدگى کن.
و اگر مى خواهى خداوند تو را با من محشور کند، در پیشگاه خداى یگانه قهّار، سجده طولانى کن.
بحار الأنوار: ج ۸۵ ص ۱۶۴ ح ۱۲

 

(۴۰۱)