مداحی حاج مهدی مختاری در هیئت حسین جان (ع) | فیلم

قسمتی از مداحی حاج مهدی مختاری در هیئت حسین جان (ع) در جوار امامزاده عبدالله (ع) گرگان را  مشاهده کنید.

(۳۷۳)