روش جالب برای آب دادن به مارهای تشنه | فیلم

روش جالب آب دادن به مار کبری

مارگیران هندی به شکلی جالب با استفاده از یک بطری، به مار کبری تشنه آب می‌دهند.

(۴۶۷)