نجات پرنده کوچکی که به خاطر یخ بستن پاهایش به میله چسبیده بود | فیلم

پرنده کوچک که از سرمای زیاد  و به خاطر یخ بستن پاهایش به میله چسبیده بود، نجات داده شد. نجات پرنده را ببینید.
این فیلم سرشار از محبت را ببینید. با هر موجودی که زنده است مهربون باشیم.

(۱۳۰)