تبدیل شدن گزارشگر هواشناسی به آدم برفی | فیلم

تبدیل شدن گزارشگر هواشناسی به آدم برفی

مجری زن اخبار هواشناسی که در حال گزارش اخبار پیش بینی وضع آب و هوا در زیر زیر بارش برف امروز تهران بود که پس از مدتی کوتاه سر و شانه هایش با برف پوشیده شد.

(۳۵۰)