نحوه ساخت رنده با استفاده از قوطی کنسرو | فیلم

نحوه ساخت رنده با استفاده از قوطی کنسرو

با استفاده از یک چاقوی برنده می توانید همانند بالا سوراخ هایی روی سطح کنسرو ایجاد کرده و آنها را به بیرون هدایت کنید. در این صورت یک رنده تمام عیار خواهید داشت.

(۲۹۵)