دلیل واقعی ترافیک چیست | فیلم

دلیل واقعی ترافیک چیست

در این فیلم کوتاه می بینید که چگونه در جاده ها ترافیک ایجاد می شود.

(۱۵۶)