فیلم جالب از عملیات ورود به آب و تیک آف هواپیمای دوزیست

فیلم جالب از عملیات ورود به آب و تیک آف هواپیمای دوزیست

ویدیویى جالب از عملیات ورود به آب و تیک آف هواپیمای دوزیست (آبى-خاکى) را در سایت تگ مشاهده نمایید.

(۹۳)