ایر توو ایر؛ پرواز بر روی ایرباس بر فراز خلیج فارس | فیلم

ایر توو ایر؛ پرواز بر روی ایرباس بر فراز خلیج فارس

پرواز بر روى ایرباس ٣٨٠ امارات و بر فراز ابهای نیلگون خلیج همیشه فارس؛ ایر توو ایر هیجانی و زیبا را در این فیلم مشاهده نمایید.

(۱۳۲)