فیلم دیدنی با عنوان شفق قطبی یا لبه طوفان خورشیدی

فیلم دیدنی با عنوان شفق قطبی یا لبه طوفان خورشیدی

بخشی از ویدیویی دیدنی با عنوان ‘در لبه طوفان خورشیدی‘ یا به عبارتی دیگر شفق قطبی له پدیده ای زیبا و بی نظیر است؛ اخیرا در دانمارک گرفته شده است.

(۲۰۳)


203
بازدیدها