فیلم دیدنی با عنوان شفق قطبی یا لبه طوفان خورشیدی

فیلم دیدنی با عنوان شفق قطبی یا لبه طوفان خورشیدی

بخشی از ویدیویی دیدنی با عنوان ‘در لبه طوفان خورشیدی‘ یا به عبارتی دیگر شفق قطبی له پدیده ای زیبا و بی نظیر است؛ اخیرا در دانمارک گرفته شده است.

(۱۸۷)


187
بازدیدها