ترافیک اتوبان ۵٠ لاین در بازگشت از تعطیلات چینی ها در پکن | فیلم

ترافیک اتوبان ۵٠ لاین در بازگشت از تعطیلات چینی ها در پکن

ترافیک بازگشت از تعطیلات چینی ها در پکن رو ببینید در یک اتوبان ۵٠ لاینه. ظاهرا برخی برای گذر از عوارضی ٣ ساعت در ترافیک بودند. اونم با این نظم و ترتیب.

(۱۶۷)