ایده جالب کوکا کولا به مناسبت کریسمس | فیلم

ایده جالب کوکا کولا به مناسبت کریسمس

کوکا کولا به مناسبت کریسمس نوار دور نوشابه ها را به گونه ای طراحی کرده که با کشیدنشان به شکل گل در می آیند.

(۱۷۴)