درست کردن شعله با گاز متان موجود در زیر یخ دریاچه | فیلم

درست کردن شعله با گاز متان موجود در زیر یخ دریاچه

زیر یخ دریاچه گاز متان وجود دارد که با آن شعله درست کردن و با قرار دادن کتری روی شعله آب جوش آوردند.

(۸۴)