خلاقیت مردی هندی در ساخت ابزار | فیلم

خلاقیت مردی هندی در ساخت ابزار

مرد هندی ابزار جالبی برای پوست کندن میوه ها و سبزیجات و قطعه قطعه کردن و حلقه حلقه کردن اونا ساخته که مورد توجه مردم قرار گرفته.

 

(۳۴۸)