انضباط ترافیکی در ایسلند | فیلم

انضباط ترافیکی در ایسلند

اگر در ترافیک با نظم و ترتیب رانندگی حرکت کنیم حرکت خودروها سریع تر خواهد بود. نظم و انظباط رانندگان ایسلندی را در  اینجا ببینید.

(۳۴۰)