لحظه فوران آتشفشان کولیما در مکزیک | فیلم

لحظه فوران آتشفشان کولیما در مکزیک

کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک طی روزهای اخیر برای چهارمین بار مواد مذاب به بیرون پرتاب کرده است. این عمل طبیعی عجیب ، چشم خیلی از بینندگان را به خود خیره کرده

(۱۴۸)