خوش شانس ترین افراد | فیلم

خوش شانس ترین افراد

برای هرانسانی در طول زندگی حوادث زیادی ممکن است اتفاق بیافتد که گاهی سرنوشت آنها را تغییر می دهد. بعضی ازآنها عاقبت خوش دارند و بعضی ها ندارند که به اصطلاح در آنها شانس نمی آورند. این فیلم تصاویرحوادثی را نشان میدهند که افراد در آنها واقعا خوش شانس بوده اند.

(۱۲۹)