عبور مهمات نظامی از عرض رودخانه | فیلم

عبور مهمات نظامی از عرض رودخانه

به نظر شما اگر نیروهای نظامی قصد عبور دادن مهمات خود از عرض یک رودخانه را داشته باشند چگونه این کار را انجام می دهند؟!

(۵۳)