واکنش نوشابه با مایع سفید کننده | فیلم

واکنش نوشابه با مایع سفید کننده

در این آزمایش جالب واکنش نوشابه با مایع سفید کننده را مشاهده می کنید.

(۵۶۷)