غواصی آتشفشان؛ یکی از خطرناک ترین شغل ها | فیلم

غواصی آتشفشان؛ یکی از خطرناک ترین شغل ها

غواصی آتشفشان، شغلی که برای مطالعه آتشفشان باید به نزدیک آن رفت.

(۱۶۰)