کلک جدید مرغ‌فروشان | فیلم

کلک جدید مرغ‌فروشان

کاربران شبکه‌های اجتماعی، کلکِ جدید مرغ فروشان برای سرکیسه کردن مشتریان فاش کردند.

کاربران شبکه های اجتماعی، ویدئویی از چند مرغ فروش ونزوئلایی را بازنشر کردند که در آن ها، مرغ را باد می کنند تا در ترازو، سنگین تر باشد.

به نوشتۀ روزنامۀ انگلیسی «میرور»، مرغ فروشان شهر «لاویکتوریا» برای سرکیسه کردن مشتریان، گردنِ مرغِ کشته شده را سوراخ می کنند و از سوراخ به وجود آمده، در گردن مرغ فوت می کنند تا خوب باد شود، آن گاه گردن مرغ را با نخ می بندند تا هوا از آن خارج نشود.

بر پایۀ این گزارش، مرغ باد شده، ۱٫۵ کیلوگرم سنگین تر می شود.

به نوشتۀ روزنامۀ «لاریپابلیکا» شدت گرفتن بحران اقتصادی در ونزوئلا، مرغ فروشان را به استفاده از این گونه حقه ها واداشته و این کلک، اخیراً در این کشور، رواج بسیاری یافته است.

(۴۹)