نحوه عجیب احوالپرسی در یکی از قبایل آفریقایی | فیلم

نحوه عجیب احوالپرسی در یکی از قبایل آفریقایی

در یکی از قبایل آفریقایی مردم با صداهای عجیبی با یکدیگر احوالپرسی می کنند که می توانید در این ویدیو ببینید.

(۴۴۴)