معرفی سه چراغ الکلی | فیلم

معرفی سه چراغ الکلی

این فیلم با معرفی سه نوع چراغ الکلی کارکرد آنها را به طور عملی به نمایش می گذارد.

(۱۳۵۰)


1,350
بازدیدها