برخاست هواپیماى بوئینگ ٧٨٧ دریم لاینر با حداکثر زاویه | فیلم

برخاست هواپیماى بوئینگ ٧٨٧ دریم لاینر با حداکثر زاویه

از زاویه متفاوت ، برخاست بسیار زیبا هواپیماى بوئینگ ٧٨٧ دریم لاینر با حداکثر زاویه را در این فیلم ببینید.

(۶۹)