اگر با ماشین از پشت موتور بویینگ ۷۴۷ عبور کنید چه اتفاقی می افتد | فیلم

اگر با ماشین از پشت موتور بویینگ ۷۴۷ عبور کنید چه اتفاقی می افتد

اینجا فیلم جالبی را می بینید که اگر با ماشین از پشت موتور بویینگ ۷۴۷ عبور کنید چه اتفاقی می افتد. بسیار جالب است و قدرت موتور بویینگ ٧۴٧ را مشاهده نمایید.

(۲۲۳)