ارتش صلح؛ نیروهاى ویژه جدید ایالت متحده آمریکا | فیلم

ارتش صلح؛ نیروهاى ویژه جدید ایالت متحده آمریکا

ارتش صلح! نام نیروهاى ویژه جدید ایالت متحده آمریکاست که لباس آهنین می پوشند، قدرت بدنیشان افزایش پیدا کرده و با هر آب و هوایى سازگار هستند.

(۸۶)