تاچ اند گو ایرباس ای ۳۵۰ در شرایط باد جانبى شدید | فیلم

تاچ اند گو ایرباس ای ۳۵۰ در شرایط باد جانبى شدید

ویدئو زیبا از تاچ اند گو هواپیما ایرباس A350 در شرایط باد جانبى شدید در استرون وى اسکاتلند را مشاهده می کنید.

(۱۳۶)